جلسات گروه

 Image result for ‫آرم جلسات‬‎

 جلسات گروه ژنتیک پنجشنبه ساعت 12 با حضور اساتید محترم گروه در محل اتاق مدیر گروه برگزار می گردد.