تماس با ما


مشهد فلکه پارک پردیس دانشگاه فردوسی – دانشکده پزشکی – گروه ژنتیک


شماره های تماس
 
05138002246
 
خط مستقیم
 
05138827046
 
فاکس


05138002247