معاون پژوهشی


نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا پاسدار

تحصيلات: دکتری (Ph.D) - ژنتیک پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

 شماره تماس: 38002310

رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي CV