معاون پژوهشی

نام و نام خانوادگی: دکترعلیرضا پاسدار

 

تحصيلات: دکتری (Ph.D) - ژنتیک پزشکی
مرتبه علمی استادیار
 شماره تماس  38002310