ازمایشگاه سیتوژنتیک

آزمایشگاه سیتوژنتیک

تلفن تماس :38002242

                                         

مسئول آزمایشگاه      


دکتر محمد حسن زاده نظر آبادی


 

Image result for ‫میکروسکوپ المپوس‬‎

 

کارشناس


خانم زهرا ربانی


تجهیزات


میکروسکوپ دو چشمی المپوس -فتو میکروسکوپ- میکروسکوپ فلورسنت- میکروسکوپ اینورت -


میکروسکوب فازکنتراست  - نرم افزار کاریوتایپ و فیش


Co2انکی باتور- لامینار فلو - بن ماری  - ورتکس


بخشی از فعالیت ها


- روش های تشخیصی ناهنجاریهای کروموزومی قبل و بعد از تولد

- روشهای ناهنجاریهای کروموزومی در سرطانها