معاون گروه

نام و نام خانوادگی: دکترآریانه صدر نبوی

 

 تحصيلات:  دکتری (Ph.D) - ژنتیک پزشکی  
 سمت/ رتبه: دانشیار  
 تلفن:
38002226(051)
 
 پست الكترونيك:

Sadrnabavia[at]mums.ac.ir

 
 رزومه :

فرم مشخصات علمي آموزشي CV