معاون گروه

نام و نام خانوادگی: دکترطیبه حمزه لوئی

 

 تحصيلات:  دکتری (Ph.D) - ژنتیک پزشکی  
 سمت/ رتبه: دانشیار  
 تلفن:
38002248(051)
 
 پست الكترونيك:

hamzehlouet[at]mums.ac.ir

 
 رزومه :

فرم مشخصات علمي آموزشي CV