فهرست دانشجويان مقطع دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

نام

نام خانوادگ

ورودی

پست الکترونيکي

عنوان پایان نامه  


فاطمه رفيعي نيا

1393

rafieenf931[at]mums.ac.ir

بررسی ایمنی زایی واکسن سلول دندریتیک بارگیری شده با mRNA Total ی سلول بنیادین توموری در ایمونو ژن تراپی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

آرش

سلماني  نژاد

1393

arash.salmany[at]yahoo.com

 

جمشيد

مطاعي

1393

jam.zilan[at]gmail.com

 

اسکندر

تقي زاده

1394

eskandar.taghizadeh[at]yahoo.com

 

سيد محمدرضا

ميري نژاد

1394

reza_mirinezhad[at]yahoo.com

 

ميثم

يوسفي

1394

meysam.you3efi[at]gmail.com

 

عطيه

اصلاحي

1395

atiye.eslahi69[at]gmail.com

 

محمد

سودياب

1395

m.soudyab[at]yahoo.com

 

ناصر

عجمي

1395

n-ajami[at]hotmail.com

بررسی ژنتیکی ناتوانی ذهنی در خانواده­ های با ازدواج خویشاوندی از طریق توالی یابی نسل جدید

 

مليحه

لطفي

1395

lotfi.malihe[at]yahoo.com

بررسی کارایی تصحیح ژنی با استفاده از سیستم  CRISPR/Cas9در سلول­های بنیادی خون ساز جدا شده از بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور
 آرش

پورشيخاني

1396

arash7p[at]yahoo.com

 

امين

طالبي

1396

mnstlb[at]gmail.com

valuation of immunohistochemistry of stem (CD34) and myoepithelial (CK5/6, CK14, P63) cells in 100 cases of invasive ductal carcinoma of breast

 

فرزانه

ميرزائي

1396

mirzaei.farzane[at]gmail.com

 

رضا

جعفرزاده اصفهانی

1395

JafarzadehR951[at]mums.ac.ir

اعتبارسنجی نرم افزار پژوهشگر ساخت دستیار تشخیصی بیماری ها باکمک علائم بالینی وآنالیز چهره جهت تشخیص سندرم های داون وایکس شکننده به عنوان دوسندرم مهم دارای بدشکلی های صورت