کارکنان

                                  کارکنان گروه ژنتیک پزشکی

نام نرگس سادات
نام خانوادگی رسولی
پست سازمانی مسئول دفتر
میزان تحصیلات لیسانس مدیریت
پست الکترونیک rasoulin1[at]mums.ac.ir
تلفن 05138002246
   
نام نازنین
نام  خانوادگی زمانیان
پست سازمانی کارشناس آموزش گروه
میزان تحصیلات کارشناسی ارشد
پست الکترونیک zamaniann2[at]mums.ac.it
تلفن 05138002244
   
نام فهیمه
 نام خانوادگی حسن زاده نظر آبادی  
پست سازمانی   کارشناس آزمایشگاه  
 میزان تحصیلات دیپلم  
پست الکترونیک    nazarabadif[at]mums.ac.ir
 تلفن 05138002240 
   
نام   مهدیه  
نام خانوادگی    داوود نژاد
پست سازمانی   کارشناس آزمایشگاه  
میزان تحصیلات   کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی  
 تلفن 05138002240 
 پست الکترونیک davoudnm2[at]mums.ac.ir 
   
 نام زهرا  
 نام خانوادگی ربانی  
میزان تحصیلات    کارشناس
تلفن   05138002240 
 پست الکترونیک rabbaniz1[at]mums.ac.ir