کارکنان

                                  کارکنان گروه ژنتیک پزشکی

نام نرگس سادات
نام خانوادگی رسولی
پست سازمانی مسئول دفتر
میزان تحصیلات لیسانس مدیریت
پست الکترونیک rasoulin1[at]mums.ac.ir
تلفن 05138002246
   
نام صدیقه
نام  خانوادگی سنایی
پست سازمانی کارشناس آموزش گروه
میزان تحصیلات مهندسی پزشکی
پست الکترونیک sanaeis3[at]mums.ac.it
تلفن 05138002244
   
نام زهرا  
 نام خانوادگی ربانی
پست سازمانی   کارشناس آزمایشگاه  
 میزان تحصیلات کارشناس علوم آزمایشگاه
پست الکترونیک    rabbaniz1[at]mums.ac.ir
 تلفن 05138002242
   
نام   نرجس
نام خانوادگی   خلیل پور
پست سازمانی   کارشناس آزمایشگاه  
میزان تحصیلات   کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی  
 تلفن 05138002240 
 پست الکترونیک khalilipourn9[at]mums.ac.ir 
   
نام 
سمانه
نام خانوادگی 
وجدانی
میزان تحصیلات کارشناس ارشد ژنتیک انسانی
پست سازمانی
کارشناس آزمایشگاه
تلفن  
پست الکترونیک