مدیریت گروه ژنتیک پزشکی

  نام و نام خانوادگی: دکترمحمد حسن زاده نظر آبادی

 
  تحصيلات:  دکتری (Ph.D) - ژنتیک پزشکی
 
  سمت/ رتبه: استاد  
  تلفن:
38002245-6(051)
 
  پست الكترونيك:

nazarabadim[at]mums.ac.ir

 
  رزومه :

فرم مشخصات علمي آموزشي CV