هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه ژنتیک پزشکی

نام و نام خانوادگی

محمد حسن زاده نظر آبادی

                    

گروه آموزشی

ژنتیک پزشکی

مرتبه علمی

استاد

آدرس

مشهد - میدان آزادی - دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک  پزشکی

تلفن محل کار

05138002245

پست الکترونیک

nazarabadim[at]mums.ac.ir

رزومه   

نام و نام خانوادگی

محمدرضا عباس زادگان

       

گروه آموزشی

ژنتیک پزشکی

مرتبه علمی

استاد

آدرس

مشهد - میدان آزادی - دانشکده پزشکی - مرکز تحقیقات ژتتیک پزشکی

تلفن محل کار

05138002414

پست الکترونیک

 

رزومه   

نام و نام خانوادگی

طیبه حمزه لویی

      

گروه آموزشی

ژنتیک پزشکی

مرتبه علمی

دانشیار

آدرس

مشهد - میدان آزادی - دانشکده پزشکی  - گروه ژنتیک پزشکی

تلفن  

05138002248 

پست الکترونیک

 

رزومه  

 نام و نام خانوادگی

کاظم قدسی   

       

گروه آموزشی  

ژنتیک پزشکی  

مرتبه علمی  

 دانشیار

آدرس  

مشهد -  میدان تقی آباد - بیمارستان قائم  

تلفن  

 38002

 پست الکترونیک

 ghodsik[at]mums.ac.ir

رزومه   

 نام و نام خانوادگی

مجید مجرد  

        

گروه آموزشی  

ژنتیک پزشکی  

مرتبه علمی  

استادیار  

آدرس  

مشهد - میدان آزادی -  دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک پزشکی  

تلفن  

05138002243 

پست الکترونیک  

 mojaradm[at]mums.ac.ir

رزومه   

نام و نام خانوادگی  

آریانه صدر نبووی  

 

 گروه آموزشی

ژنتیک پزشکی  

مرتبه علمی  

 استادیار

آدرس

مشهد - میدان آزادی - دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک پزشکی  

 تلفن

 05138002226

پست الکترونیک  

 Sadrnabavia[at]mums.ac.ir

رزومه  

 نام و نام خانوادگی

محسن عظیمی نژاد  

گروه آموزشی

ژنتیک پزشکی

مرتبه علمی

استادیار

آدرس

مشهد - میدان آزادی - دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک پزشکی 

پست الکترونیک

 aziminm[at]mums.ac.ir

رزمه

 نام و نام خانوادگی

علیرضا پاسدار 

 

گروه اموزشی

 ژنتیک

مرتبه علمی  

 استادیار

آدرس   

مشهد - میدان آزادی - دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک پزشکی  

پست الکترونیک

pasdara[at]mums.ac.ir 

رزومه   

نام و نام خانوادگی  

محمد امین کراچیان  

       

گروه آموزشی  

ژنتیک پزشکی  

مرتبه علمی  

 استادیار

آدرس  

مشهد - میدان آزادی - دانشکده  پزشکی  

تلفن  

05138002413 

پست الکترونیک  

 kerachianma[at]mums.ac.ir

 

رزومه